Vedtægter

VEDTÆGTER  FOR RODSKOV – ESKEROD  VANDVÆRK

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 13. marts 1953 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rodskov ­ Eskerod Vandværk a.m.b.a.

Selskabets hjemsted er Rosenholm kommune.

§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte lejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Rosenholm kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5

For enhver ad selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo –

forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan overfor nye medlemmer betinge sig en deklaration, lyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal ugeavis med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før afholdelse af disse.


Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisorer

Eventuelt
 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og /eller når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 9

Hvert medlem har en stemme. Hvor ejendommen ejes af flere i forening, kan kun afgives en stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelse opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10

Selskabets bestyrelse består af 3 til 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis l og 2 medlemmer, hvis bestyrelsen har 3 medlemmer, eller 2 og 3 medlemmer hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Den kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, vedligeholdelse og reparation.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Den fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusive eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.


§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12.

Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af årsregnskabet foretages af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Disse er valgt for 2 år ad gangen, idet der hvert år afgår en.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorerne.


§ 13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


§ 14

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. marts 2004

Dirigent:

Egon Mogensen

Bestyrelsen:

Fmd. Erik Sørensen                                     Jørn Madsen                         Jens Aage Madsen